Sol·licitud genèrica

La sol·licitud genèrica és el canal de comunicació disponible per als ciutadans amb l'Ajuntament, per a sol·licitar informació en qualsevol matèria de competència municipal.

L'objecte d'aquest procediment és posar a la disposició de tots els ciutadans un canal de comunicació amb l'Ajuntament per a sol·licitar informació, o bé per a sol·licitar l'inici de la tramitació d'algun altre procediment dels quals actualment no estiguen contemplats en el catàleg d'aquesta Seu Electrònica.

Persones físiques i jurídiques.

Haurà de presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat.

En cas d'optar per la presentació presencial, haurà d'aportar el NIF o CIF o Passaport en vigor o NIE (número d'Identitat d'Estranger) del sol·licitant i document de representació.

Ací pot descarregar els models normalitzats autoemplenables per a la seua presentació presencial.

El procediment s'iniciarà per mitjà d'una sol·licitud que serà presentada per l'interessat o el seu representant.

Una vegada examinada la sol·licitud, es decretarà, en funció de la matèria de què es tracte, la seua tramitació i resolució a través de la unitat o servei que resulte competent en aqueixa matèria.

Aquest procediment no té cost per al ciutadà.

En funció de la sol·licitud cursada

En tractar-se d'una sol·licitud genèrica, aquesta sol·licitud serà dirigida a l'organisme competent de resoldre-la en funció de la matèria de què es tracte.

Els recursos seran els aplicables en funció de l'assumpte i de l'organisme que resulte competent per a la seua estimació i resolució.

  •     Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
  •     Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Puc presentar una sol·licitud que verse sobre qualsevol matèria en l'àmbit municipal?

Sí. La seua sol·licitud pot estar versada en qualsevol de les matèries de les quals són competents els diferents serveis municipals i, en funció de la matèria de què es tracte, serà dirigida al servei competent per a la seua estimació i resolució.

Per a interessar-se per l'estat de l'estimació i/o resolució de la sol·licitud, podrà consultar la Carpeta del Ciutadà dins d'aquesta Seu Electrònica durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, o bé trucar al Telèfon de l'Ajuntament d'Ibi , 965552450

Cap observació