Sol·licitud instal·lacions Casa de Cultura Ibi

Sol·licitud instal·lacions Centre Cultural Salvador Miró

Haurà de presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat.

En cas d'optar per la presentació presencial, haurà d'aportar el NIF o CIF o Passaport en vigor o NIE (número d'Identitat d'Estranger) del sol·licitant i document de representació.

Ací pot descarregar els models normalitzats autoemplenables per a la seua presentació presencial.

El procediment s'iniciarà per mitjà d'una sol·licitud que serà presentada per l'interessat o el seu representant.

Aquest procediment no té cost per al ciutadà.

  •     Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
  •     Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Per a interessar-se per l'estat de l'estimació i/o resolució de la sol·licitud, podrà consultar la Carpeta del Ciutadà dins d'aquesta Seu Electrònica durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, o bé trucar al Telèfon de l'Ajuntament d'Ibi , 965552450