Reclamació O.M.I.C

Sol·licitud de mediació per part d'un consumidor de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, d'ara endavant OMIC, amb la finalitat de resoldre una controvèrsia amb una empresa amb la qual ha contractat un servei o comprat un producte. O bé, queixa o denúncia.

Haurà de presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat.

En cas d'optar per la presentació presencial, haurà d'aportar el NIF o CIF o Passaport en vigor o NIE (número d'Identitat d'Estranger) del sol·licitant i document de representació.


Documentació adjunta obligatòria a presentar al costat de la instància: factura o tiquet de compra del producte i/o contracte del servei i factura /s si escau. S'haurà de presentar tota aquella documentació o proves que acrediten la reclamació, denúncia o queixa.

Ací pot descarregar els models normalitzats autoemplenables per a la seua presentació presencial.

Haurà de presentar la present sol·licitud acompanyada de la documentació pertinent o bé, sol·licitar cita en l'OMIC perquè l'assessoren i iniciar el procediment en la pròpia oficina.

 

Aquest procediment no té cost per al ciutadà.

A partir de que l'empresa reba la reclamació per part de l'OMIC, disposarà d'un termini màxim d'un mes per a manifestar les seues al·legacions i/o proposar una solució amistosa amb la finalitat de resoldre la controvèrsia. Aquest termini podrà modificar-se si és necessari realitzar nous i altres requeriments o tràmits diferents, inhibicions d'expedient a altres organismes, etc, segons siga procedent.

Servei Territorial de Consum d'Alacant, Junta Arbitral de Consum o de transport, uns altres segons matèria.

Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

Quant tarda a resoldre's una reclamació?

El termini podrà ser d'un mes, però dependrà del propi assumpte o de l'empresa reclamada.

Qui és considerat consumidor i per tant, pot fer ús de l'OMIC?

Són consumidors o usuaris les persones físiques que actuen amb un propòsit alié a la seua activitat comercial, empresarial, ofici o professió. Per tant, utilitza o gaudeix el producte o servei com a destinatari final, per a ús o consum personal, familiar o col·lectiu, sempre que qui els oferisca o pose a la seua disposició ostente la condició d'empresari o professional.

Contra qui es pot formular una reclamació en l'OMIC?

Contra qualsevol establiment, empresa o professional que realitze la seua activitat en l'àmbit de consum. No són competència de l'OMIC les discrepàncies sorgides entre empreses ni entre particulars, així com els problemes en el si d'una comunitat de propietaris.

Una reclamació davant l'OMIC significa que obtindré la solució que pretenc?

No, l'OMIC realitza una mediació amb l'establiment. Aquesta mediació pot ser satisfactòria per al consumidor i que l'establiment accepte les seues pretensions. O pot ser que no les accepte i calga derivar la reclamació a altres organismes o al consumidor als tribunals de justícia.

Què és l'Arbitratge de Consum?

És un procediment voluntari i gratuït de resolució de conflictes que es duu a terme quan la Mediació no ha donat resultat. Tant el consumidor com l'empresa reclamada han d'acudir voluntàriament. És a dir, en cap cas es podrà obligar una empresa a sotmetre un litigi a l'arbitratge, si no ho desitja, llevat que estiga prèviament adherida, que si haurà d'acceptar la proposta d'arbitratge de consum. Posteriorment emetrà un LAUDE o sentència escrita, que ha de ser complit per les dues parts. En cas d'incompliment per part de l'empresa, el consumidor podrà sol·licitar la seua execució davant el Jutge de Primera Instància. En el cas que una empresa es trobe "adherida" al Sistema Arbitral de Consum, haurà d'exhibir el distintiu corresponent.

 Si vosté, consumidor o usuari, veu que un establiment ostenta aquest distintiu en el seu local o en la seua publicitat, s'assegura poder resoldre els desacords que puguen produir-se amb ell a través de l'arbitratge de consum.

Per a interessar-se per l'estat de l'estimació i/o resolució de la sol·licitud, podrà consultar la Carpeta del Ciutadà dins d'aquesta Seu Electrònica durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, o bé trucar al Telèfon de l'Ajuntament d'Ibi , 965552450