Declaració responsable ambiental

  • Es tracta d'un procediment de caràcter “consecutiu” ja que la presentació de la declaració responsable ambiental ha d'estar precedida de les següents fases:
    • Si escau, sol·licitud de declaració responsable d'obra menor, llicència d'obra menor o de llicència d'obra major.

    • Sol·licitud i obtenció d'informe urbanístic Municipal, art. 22 Llei 6/2014.

En tant no haja sol·licitat l'esmentat informe urbanístic municipal i, si escau, executat les obres i instal·lacions amb declaració responsable o prèvia llicència, no podrà presentar la declaració responsable ambiental.

 

Les activitats sotmeses a DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL són les activitats compreses en l'Annex III de la Llei 6/2014.

Haurà de presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat.

En cas d'optar per la presentació presencial, haurà d'aportar el NIF o CIF o Passaport en vigor o NIE (número d'Identitat d'Estranger) del sol·licitant i document de representació.

Ací pot descarregar els models normalitzats autoemplenables per a la seua presentació presencial.

El procediment s'iniciarà per mitjà d'una sol·licitud que serà presentada per l'interessat o el seu representant.

Autoliquidació de la quota tributària conformement a les tarifes de l'article 6 segons ordenança fiscal de llicències d'obertura. Es reporta la taxa en la data de presentació de la sol·licitud de llicència.

S'adjunta, en l'apartat models per descarregar, el document d'autoliquidació per al seu càlcul.

Eficàcia demorada d'un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud amb la documentació completa en el Registre de l'Ajuntament. Sense resolució expressa, excepte denegatòria, efectes de les actuacions de control i inspecció.

Poden donar-se algun dels següents supòsits:

  • Dins del termini d'un mes s'emet acta de conformitat favorable.
  • La persona interessada podrà sol·licitar document de conformitat amb l'obertura i l'ajuntament vindrà obligat a emetre el mateix. Si ho sol·licita en forma de Certificat haurà d'abonar les taxes corresponents.
  • No s'efectua visita de comprovació dins del termini d'un mes: l'interessat podrà procedir a l'obertura o inici de l'activitat, amb independència de l'obligació de l'Administració de realitzar aquesta visita i els efectes derivats d'ella.
  • Acta de comprovació amb deficiències inesmenables (dins o fora del termini d'un mes): Resolució motivada i notificació cessament de l'activitat.
  • Dins del termini d'un mes s'emet acta amb deficiències substancials esmenables. Providència esmena i suspensió termini tramitació fins a esmena (art 22 LLEI 39/2015, LPACAP.

Positiu. Excepte si afecta al domini públic o servei públic .Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'Ajuntament podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat

Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'activitats, seguretat ciutadana, turisme, comerç i comunicació

Contra la resolució de cessament de l'activitat per deficiències corregibles podrà interposar potestativament, en el termini d'un mes comptat des de la data de rebut, recurs de reposició davant el mateix òrgan autor de l'acte.

Així mateix, en el termini de dos mesos, podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat corresponent amb seu a Alacant.

Es tramita de conformitat amb els articles 66 a 70 de la Llei 6/2014, de Prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats,

Per a interessar-se per l'estat de l'estimació i/o resolució de la sol·licitud, podrà consultar la Carpeta del Ciutadà dins d'aquesta Seu Electrònica durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, o bé trucar al Telèfon de l'Ajuntament d'Ibi 965552450