Declaració responsable d'obra

Obra en sòl urbà, NO EN LA VIA PÚBLICA, no suposa augment o obra nova ni col·locació de bastida en la via pública.

Haurà de presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat.

En cas d'optar per la presentació presencial, haurà d'aportar el NIF o CIF o Passaport en vigor o NIE (número d'Identitat d'Estranger) del sol·licitant i document de representació.

Ací pot descarregar els models normalitzats autoemplenables per a la seua presentació presencial.

- La declaració responsable es presentarà, juntament amb tota la documentació, en el registre d'entrada de l'Ajuntament o en els registres de les oficines que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Quan es tracte de projectes o una altra documentació tècnica es presentarà conforme s'indica en l'imprès.

- la falta d'algun document dels indicats en l'imprès comportarà els efectes previstos en disciplina urbanística.

S'adjunta, en l'apartat Models per a descàrrega, l'imprés per al calcule de l'autoliquidació. També pot trobar-ho en www.ibi.es

Per al pagament de les taxes pot utilitzar qualsevol dels següents comptes, o bé pagar-ho directament en l'Oficina d'Informació Municipal


BBVA: ES72 0182 5596 95 02000 02360

CAIXA MAR:  ES75 3058 2593 57 27200 00116

CAIXABANK: ES08 2100 2037 37 02000 14560

BANKINTER: ES39 0128 7639 99 01079 63767

BANC POPULAR:  ES50 0075 0043 66 06600 00173

BSCH SANTANDER:  ES72 0049 2457 76 19101 52290

SABADELL CAM:  ES17 0081 1116 53 00010 45006

*BANKIA : ES84 2038 6081 03 6400000145

 

 

Les declaracions responsables permetran el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques.

Una vegada presentat en el registre d'entrada la declaració, amb tota la documentació que s'indica en l'imprès, equival a l'autorització i té plens efectes.

No es dicta resolució expressa, no procedeix.

Article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: Alcalde, que podrà delegar en Tit Alcalde o òrgan col·legiat.

No es resol expressament, no procedeix.

Els interessats