Sol·licitud llicencia d'obra

LLICÈNCIA D'OBRA

    SÒL URBANO:

  •         obres que suposen instal·lació de bastides o plataformes en la via pública
  •         obres que suposen augment de volum
  •         obra de nova planta

    SÒL RÚSTIC: qualsevol tipus d'obra

Haurà de presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat juntament amb la documentació requerida.

En cas d'optar per la presentació presencial, haurà d'aportar el NIF o CIF o Passaport en vigor o NIE (número d'Identitat d'Estranger) del sol·licitant i document de representació.

Ací pot descarregar els models normalitzats autoemplenables per a la seua presentació presencial.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

- La sol·licitud es presentarà, juntament amb tota la documentació, en el registre d'entrada de l'Ajuntament o en els registres de les oficines que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Quan es tracte de projectes o una altra documentació tècnica es presentarà conforme s'indica en l'imprés.

- la falta d'algu document dels indicats en l'imprés comportarà requeriment d'esmena i suspensió en el termini de resolució.

S'adjunta, en l'apartat Models per a descàrrega, l'imprés per al calcule de l'autoliquidació. També pot trobar-ho en www.ibi.es

Per al pagament de les taxes pot utilitzar qualsevol dels següents comptes, o bé pagar-ho directament en l'Oficina d'Informació Municipal


BBVA: ES72 0182 5596 95 02000 02360

CAIXA MAR:  ES75 3058 2593 57 27200 00116

CAIXABANK: ES08 2100 2037 37 02000 14560

BANKINTER: ES39 0128 7639 99 01079 63767

BANC POPULAR:  ES50 0075 0043 66 06600 00173

BSCH SANTANDER:  ES72 0049 2457 76 19101 52290

SABADELL CAM:  ES17 0081 1116 53 00010 45006

*BANKIA : ES84 2038 6081 03 6400000145

 

 

Article 221 Llei 5/2014, de 25 de juliol de la Generalitat Valenciana i 21 i 22 Llei 39/15, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu:

-TERMINI MÀXIM PER A RESOLDRE

    DOS MESOS: Les llicències que comporten obres majors de nova construcció o reforma estructural d'entitat equivalent a una nova construcció o les d'enderrocament, respecte a edificis no catalogats

    TRES MESOS: llicències d'obra en restants casos

- SUSPENSIÓ DEL TERMINI DE RESOLUCIÓ

    quan es requerisca a l'interessat per a esmenar pel temps que medie entre la notificació de requeriment i el seu efectiu compliment, o en defecte d'això, pel termini concedit.

    Quan se sol·liciten informes preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent administració, pel temps que medie entre la petició i la recepció de l'informe. Aquest termini no podrà excedir de tres mesos.

    En els altres casos previst en l'esmentat article 22.

Articles 200.5 i 223 Llei 5/2014, de 25 de juliol de la Generalitat Valenciana:

    POSITIU EN SÒL URBANO: el *vecimiento del termini per a l'atorgament de llicències sense que s'haguera notificat resolució expressa legitimarà a l'interessat que haguera presentat la sol·licitud per a entendre-la estimada per silenci administratiu en els supòsits de:

    l'aixecament de murs de fàbrica i el clos, en els casos i sota les condicions estètiques que exigisquen les ordenances dels plans reguladores de la seua harmonia amb l'entorn

    L'execució d'obres i instal·lacions que afecten el subsòl.

    NEGATIU: La resta de llicències s'entendran desestimades per silenci administratiu si haguera vençut el termini sense que s'haja practicat notificació.

Article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: Alcalde, que podrà delegar en *Tte Alcalde o òrgan col·legiat.

 

Potestativament i en el termini d'UN MES, comptat des de l'endemà a la data de rebut de la notificació, recurs de reposició davant el mateix òrgan autor de la resolució.

Així mateix podrà interposar en el termini de DOS MESOS, computats en la forma avantdita, directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat corresponent d'aquesta jurisdicció, amb seu a Alacant, sense perjudici que puga exercitar l'interessat, si escau, qualsevol altre que estime procedent.

Per a interessar-se per l'estat de l'estimació i/o resolució de la sol·licitud, podrà consultar la Carpeta del Ciutadà dins d'aquesta Seu Electrònica durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, o bé trucar al Telèfon de l'Ajuntament d'Ibi , 965552450